Monday, April 25, 2011

"...tiam sis, kuv paub tias nws tsis lig."

Hnub no kuv xav hais kuv qhov lus timkhawv kuv xav qhia nej hais tias kuv paub txoj moo zoo nuaj tseeb.  Kuv paub tias Vajtswv yog kuv Leej Txiv Saum Ntuj Ceeb Tsheej thiab tias Nws hlub Kuv Kawg nkaus li.

Tej zaum kuv tos rau Vajtswv rov qab hais lus rau kuv cov lus thov, thiab tej zaum kuv raug tus siab thiab poob siab.  Ces kuv hnov lus mos tias kuv tsis yog ib tib neeg xwb thiab nws yuav foom koob hmoov kom kuv ua zoo siab.

Feem ntau peb tos rau peb Leej Txiv hais lus rau peb tiam sis, kuv paub tias nws tsis lig.  Nws paub txob peb, thiab Nws yuav pab peb lus siab loj hlob, thiab txais tej yam zoo.

Qhov no yog kuv txoj kev timkhawv, txog txoj kev siab ntej thiab kev ntseeg.  Thiab kuv hais tej yam no los ntawm Yexus Khetos lub npe, Amen.


**To those who helped me translate this, you know who you are; thank you so much.


In English:


I'd like to bear my testimony today to tell you that I know the gospel is true.  I know that God is my Heavenly Father and that He loves me very much.


Sometimes I have to wait for answers to prayers, and I feel sad, alone, and hopeless.  Then I get a gentle reminder that I am not alone, there is something more coming, and this helps me feel happy.


Heavenly Father may take a while to answer our prayers but I know, He is never late.  He knows us and what will help us learn, grow, and obtain our righteous desires.


This is my testimony, of the importance of patience and faith, that I leave with you in the name of Jesus Christ, amen.

No comments: